0201~0202
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

0131-紙教堂&真滿姨庄腳菜dinner
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()

0131- lunch & afternoon
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

0131-九族文化村
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()

0130-night
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0130-因因
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

0130-祥助
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

0130
01
GO~

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

0130

聞香一下~

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()

0129
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

0128
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

012401

今天我們家吳小弟要來參加爬行比賽~

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

0123-小蓮
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()

0123-米亞
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0123-小步
01
台鹽舊宿舍 & 新市花海

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

0122
01
今天下午去誠品幫忙撤展~

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

0121
01
剛睡醒

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

0120
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

0117~afternoon & dinner
01

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

0117
01
爬山去

WEI_SHEN 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()